Merab Dvalishvili
Petr Yan
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Over 3½ rounds
Under 3½ rounds
Over 4½ rounds
Under 4½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight starts round 4
Fight won't start round 4
Fight starts round 5
Fight won't start round 5
Fight is a draw
Fight is not a draw
Dvalishvili wins by TKO/KO
Any other result
Yan wins by TKO/KO
Any other result
Dvalishvili wins by submission
Any other result
Yan wins by submission
Any other result
Dvalishvili wins inside distance
Not Dvalishvili inside distance
Yan wins inside distance
Not Yan inside distance
Dvalishvili wins by decision
Not Dvalishvili by decision
Yan wins by decision
Not Yan by decision
Dvalishvili wins in round 1
Any other result
Yan wins in round 1
Any other result
Dvalishvili wins in round 2
Any other result
Yan wins in round 2
Any other result
Dvalishvili wins in round 3
Any other result
Yan wins in round 3
Any other result
Dvalishvili wins in round 4
Any other result
Yan wins in round 4
Any other result
Dvalishvili wins in round 5
Any other result
Yan wins in round 5
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 4
Fight doesn't end in round 4
Fight ends in round 4
Fight doesn't end in round 4
Fight ends in round 4
Fight doesn't end in round 4
Fight ends in round 5
Fight doesn't end in round 5
Fight ends in round 5
Fight doesn't end in round 5
Fight ends in round 5
Fight doesn't end in round 5
Dvalishvili (scorecards = no action)
Yan (scorecards = no action)
Yan (scorecards = no action)
Dvalishvili (scorecards = no action)
Fight ends within 0:01-1:00 of round 1
Any other result
Dvalishvili has more takedowns
Yan has more takedowns
Yan has more takedowns
Dvalishvili has more takedowns
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Yan wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Dvalishvili wins by submission in round 1
Any other result
Yan wins by submission in round 1
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Yan wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Yan wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 4
Any other result
Yan wins by TKO/KO in round 4
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 5
Any other result
Yan wins by TKO/KO in round 5
Any other result
Dvalishvili wins by submission in round 2
Any other result
Yan wins by submission in round 2
Any other result
Dvalishvili wins by submission in round 3
Any other result
Yan wins by submission in round 3
Any other result
Dvalishvili wins by submission in round 4
Any other result
Yan wins by submission in round 4
Any other result
Dvalishvili wins by submission in round 5
Any other result
Yan wins by submission in round 5
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO via knee
Any other result
Yan wins by TKO/KO via knee
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO via kick
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO via punches
Any other result
Yan wins by TKO/KO via punches
Any other result
Dvalishvili wins by TKO/KO via elbow
Any other result
Yan wins by TKO/KO via elbow
Any other result
Dvalishvili wins in round 1 or 2
Any other result
Yan wins in round 1 or 2
Any other result
Dvalishvili wins in round 3 or 4
Any other result
Yan wins in round 3 or 4
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 3 or 4
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Dvalishvili wins in final round or by decision
Any other result
Yan wins in final round or by decision
Any other result
Dvalishvili has more significant strikes in round 1
Any other result
Yan has more significant strikes in round 1
Any other result
Dvalishvili has more significant strikes in round 2
Any other result
Yan has more significant strikes in round 2
Any other result
Dvalishvili has more significant strikes in round 3
Any other result
Yan has more significant strikes in round 3
Any other result
Dvalishvili has more significant strikes in round 4
Any other result
Yan has more significant strikes in round 4
Any other result
Dvalishvili has more significant strikes in round 5
Any other result
Yan has more significant strikes in round 5
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 4
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 5
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 4
Any other result
Fight ends in submission in round 5
Any other result
Alexander Volkov
Alexandr Romanov
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Volkov wins by TKO/KO
Any other result
Romanov wins by TKO/KO
Any other result
Volkov wins by submission
Any other result
Romanov wins by submission
Any other result
Volkov wins inside distance
Not Volkov inside distance
Romanov wins inside distance
Not Romanov inside distance
Volkov wins by decision
Not Volkov by decision
Romanov wins by decision
Not Romanov by decision
Volkov wins in round 1
Any other result
Romanov wins in round 1
Any other result
Volkov wins in round 2
Any other result
Romanov wins in round 2
Any other result
Volkov wins in round 3
Any other result
Romanov wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Volkov (scorecards = no action)
Romanov (scorecards = no action)
Romanov (scorecards = no action)
Volkov (scorecards = no action)
Volkov wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Romanov wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Volkov wins by submission in round 1
Any other result
Romanov wins by submission in round 1
Any other result
Volkov wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Romanov wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Volkov wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Romanov wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Volkov wins by submission in round 2
Any other result
Romanov wins by submission in round 2
Any other result
Volkov wins by submission in round 3
Any other result
Romanov wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Volkov wins in round 1 or 2
Any other result
Romanov wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Volkov wins in final round or by decision
Any other result
Romanov wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Alexander Romanov
Alexander Volkov
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight is a draw
Fight is not a draw
Romanov wins by TKO/KO
Any other result
Volkov wins by TKO/KO
Any other result
Romanov wins by submission
Any other result
Volkov wins by submission
Any other result
Romanov wins inside distance
Not Romanov inside distance
Volkov wins inside distance
Not Volkov inside distance
Romanov wins by decision
Not Romanov by decision
Volkov wins by decision
Not Volkov by decision
Romanov wins in round 1
Any other result
Volkov wins in round 1
Any other result
Romanov wins in round 2
Any other result
Volkov wins in round 2
Any other result
Romanov wins in round 3
Any other result
Volkov wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Nikita Krylov
Ryan Spann
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Krylov wins by TKO/KO
Any other result
Spann wins by TKO/KO
Any other result
Krylov wins by submission
Any other result
Spann wins by submission
Any other result
Krylov wins inside distance
Not Krylov inside distance
Spann wins inside distance
Not Spann inside distance
Krylov wins by decision
Not Krylov by decision
Spann wins by decision
Not Spann by decision
Krylov wins in round 1
Any other result
Spann wins in round 1
Any other result
Krylov wins in round 2
Any other result
Spann wins in round 2
Any other result
Krylov wins in round 3
Any other result
Spann wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Krylov (scorecards = no action)
Spann (scorecards = no action)
Spann (scorecards = no action)
Krylov (scorecards = no action)
Krylov wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Spann wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Krylov wins by submission in round 1
Any other result
Spann wins by submission in round 1
Any other result
Krylov wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Spann wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Krylov wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Spann wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Krylov wins by submission in round 2
Any other result
Spann wins by submission in round 2
Any other result
Krylov wins by submission in round 3
Any other result
Spann wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Krylov wins in round 1 or 2
Any other result
Spann wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Krylov wins in final round or by decision
Any other result
Spann wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Jonathan Martinez
Said Nurmagomedov
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Martinez wins by TKO/KO
Any other result
Nurmagomedov wins by TKO/KO
Any other result
Martinez wins by submission
Any other result
Nurmagomedov wins by submission
Any other result
Martinez wins inside distance
Not Martinez inside distance
Nurmagomedov wins inside distance
Not Nurmagomedov inside distance
Martinez wins by decision
Not Martinez by decision
Nurmagomedov wins by decision
Not Nurmagomedov by decision
Martinez wins in round 1
Any other result
Nurmagomedov wins in round 1
Any other result
Martinez wins in round 2
Any other result
Nurmagomedov wins in round 2
Any other result
Martinez wins in round 3
Any other result
Nurmagomedov wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Martinez (scorecards = no action)
Nurmagomedov (scorecards = no action)
Nurmagomedov (scorecards = no action)
Martinez (scorecards = no action)
Martinez wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Nurmagomedov wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Martinez wins by submission in round 1
Any other result
Nurmagomedov wins by submission in round 1
Any other result
Martinez wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Nurmagomedov wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Martinez wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Nurmagomedov wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Martinez wins by submission in round 2
Any other result
Nurmagomedov wins by submission in round 2
Any other result
Martinez wins by submission in round 3
Any other result
Nurmagomedov wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Martinez wins in round 1 or 2
Any other result
Nurmagomedov wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Martinez wins in final round or by decision
Any other result
Nurmagomedov wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Guido Cannetti
Mario Bautista
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Cannetti wins by TKO/KO
Any other result
Bautista wins by TKO/KO
Any other result
Cannetti wins by submission
Any other result
Bautista wins by submission
Any other result
Cannetti wins inside distance
Not Cannetti inside distance
Bautista wins inside distance
Not Bautista inside distance
Cannetti wins by decision
Not Cannetti by decision
Bautista wins by decision
Not Bautista by decision
Cannetti wins in round 1
Any other result
Bautista wins in round 1
Any other result
Cannetti wins in round 2
Any other result
Bautista wins in round 2
Any other result
Cannetti wins in round 3
Any other result
Bautista wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Cannetti (scorecards = no action)
Bautista (scorecards = no action)
Bautista (scorecards = no action)
Cannetti (scorecards = no action)
Cannetti wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Bautista wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Cannetti wins by submission in round 1
Any other result
Bautista wins by submission in round 1
Any other result
Cannetti wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Bautista wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Cannetti wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Bautista wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Cannetti wins by submission in round 2
Any other result
Bautista wins by submission in round 2
Any other result
Cannetti wins by submission in round 3
Any other result
Bautista wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Cannetti wins in round 1 or 2
Any other result
Bautista wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Cannetti wins in final round or by decision
Any other result
Bautista wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Austin Lingo
Ricardo Ramos
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight is a draw
Fight is not a draw
Lingo wins inside distance
Not Lingo inside distance
Ramos wins inside distance
Not Ramos inside distance
Lingo wins by decision
Not Lingo by decision
Ramos wins by decision
Not Ramos by decision
Anton Turkalj
Vitor Petrino
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Turkalj wins by TKO/KO
Any other result
Petrino wins by TKO/KO
Any other result
Turkalj wins by submission
Any other result
Petrino wins by submission
Any other result
Turkalj wins inside distance
Not Turkalj inside distance
Petrino wins inside distance
Not Petrino inside distance
Turkalj wins by decision
Not Turkalj by decision
Petrino wins by decision
Not Petrino by decision
Turkalj wins in round 1
Any other result
Petrino wins in round 1
Any other result
Turkalj wins in round 2
Any other result
Petrino wins in round 2
Any other result
Turkalj wins in round 3
Any other result
Petrino wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Turkalj (scorecards = no action)
Petrino (scorecards = no action)
Petrino (scorecards = no action)
Turkalj (scorecards = no action)
Turkalj wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Petrino wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Turkalj wins by submission in round 1
Any other result
Petrino wins by submission in round 1
Any other result
Turkalj wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Petrino wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Turkalj wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Petrino wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Turkalj wins by submission in round 2
Any other result
Petrino wins by submission in round 2
Any other result
Turkalj wins by submission in round 3
Any other result
Petrino wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Turkalj wins in round 1 or 2
Any other result
Petrino wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Turkalj wins in final round or by decision
Any other result
Petrino wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Karl Williams
Rukasz Brzeski
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Williams wins by TKO/KO
Any other result
Brzeski wins by TKO/KO
Any other result
Williams wins by submission
Any other result
Brzeski wins by submission
Any other result
Williams wins inside distance
Not Williams inside distance
Brzeski wins inside distance
Not Brzeski inside distance
Williams wins by decision
Not Williams by decision
Brzeski wins by decision
Not Brzeski by decision
Williams wins in round 1
Any other result
Brzeski wins in round 1
Any other result
Williams wins in round 2
Any other result
Brzeski wins in round 2
Any other result
Williams wins in round 3
Any other result
Brzeski wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Williams (scorecards = no action)
Brzeski (scorecards = no action)
Brzeski (scorecards = no action)
Williams (scorecards = no action)
Williams wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Brzeski wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Williams wins by submission in round 1
Any other result
Brzeski wins by submission in round 1
Any other result
Williams wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Brzeski wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Williams wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Brzeski wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Williams wins by submission in round 2
Any other result
Brzeski wins by submission in round 2
Any other result
Williams wins by submission in round 3
Any other result
Brzeski wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Williams wins in round 1 or 2
Any other result
Brzeski wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Williams wins in final round or by decision
Any other result
Brzeski wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Josh Fremd
Sedriques Dumas
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Fremd wins by TKO/KO
Any other result
Dumas wins by TKO/KO
Any other result
Fremd wins by submission
Any other result
Dumas wins by submission
Any other result
Fremd wins inside distance
Not Fremd inside distance
Dumas wins inside distance
Not Dumas inside distance
Fremd wins by decision
Not Fremd by decision
Dumas wins by decision
Not Dumas by decision
Fremd wins in round 1
Any other result
Dumas wins in round 1
Any other result
Fremd wins in round 2
Any other result
Dumas wins in round 2
Any other result
Fremd wins in round 3
Any other result
Dumas wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fremd (scorecards = no action)
Dumas (scorecards = no action)
Dumas (scorecards = no action)
Fremd (scorecards = no action)
Fremd wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Dumas wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Fremd wins by submission in round 1
Any other result
Dumas wins by submission in round 1
Any other result
Fremd wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Dumas wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Fremd wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Dumas wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Fremd wins by submission in round 2
Any other result
Dumas wins by submission in round 2
Any other result
Fremd wins by submission in round 3
Any other result
Dumas wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Fremd wins in round 1 or 2
Any other result
Dumas wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fremd wins in final round or by decision
Any other result
Dumas wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Davey Grant
Raphael Assuncao
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Grant wins by TKO/KO
Any other result
Assuncao wins by TKO/KO
Any other result
Grant wins by submission
Any other result
Assuncao wins by submission
Any other result
Grant wins inside distance
Not Grant inside distance
Assuncao wins inside distance
Not Assuncao inside distance
Grant wins by decision
Not Grant by decision
Assuncao wins by decision
Not Assuncao by decision
Grant wins in round 1
Any other result
Assuncao wins in round 1
Any other result
Grant wins in round 2
Any other result
Assuncao wins in round 2
Any other result
Grant wins in round 3
Any other result
Assuncao wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Grant (scorecards = no action)
Assuncao (scorecards = no action)
Assuncao (scorecards = no action)
Grant (scorecards = no action)
Grant wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Assuncao wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Grant wins by submission in round 1
Any other result
Assuncao wins by submission in round 1
Any other result
Grant wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Assuncao wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Grant wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Assuncao wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Grant wins by submission in round 2
Any other result
Assuncao wins by submission in round 2
Any other result
Grant wins by submission in round 3
Any other result
Assuncao wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Grant wins in round 1 or 2
Any other result
Assuncao wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Grant wins in final round or by decision
Any other result
Assuncao wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Tony Gravely
Victor Henry
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Gravely wins by TKO/KO
Any other result
Henry wins by TKO/KO
Any other result
Gravely wins by submission
Any other result
Henry wins by submission
Any other result
Gravely wins inside distance
Not Gravely inside distance
Henry wins inside distance
Not Henry inside distance
Gravely wins by decision
Not Gravely by decision
Henry wins by decision
Not Henry by decision
Gravely wins in round 1
Any other result
Henry wins in round 1
Any other result
Gravely wins in round 2
Any other result
Henry wins in round 2
Any other result
Gravely wins in round 3
Any other result
Henry wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Gravely (scorecards = no action)
Henry (scorecards = no action)
Henry (scorecards = no action)
Gravely (scorecards = no action)
Gravely wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Henry wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Gravely wins by submission in round 1
Any other result
Henry wins by submission in round 1
Any other result
Gravely wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Henry wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Gravely wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Henry wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Gravely wins by submission in round 2
Any other result
Henry wins by submission in round 2
Any other result
Gravely wins by submission in round 3
Any other result
Henry wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Gravely wins in round 1 or 2
Any other result
Henry wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Gravely wins in final round or by decision
Any other result
Henry wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Ariane Lipski
Jj Aldrich
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Lipski wins by TKO/KO
Any other result
Aldrich wins by TKO/KO
Any other result
Lipski wins by submission
Any other result
Aldrich wins by submission
Any other result
Lipski wins inside distance
Not Lipski inside distance
Aldrich wins inside distance
Not Aldrich inside distance
Lipski wins by decision
Not Lipski by decision
Aldrich wins by decision
Not Aldrich by decision
Lipski wins in round 1
Any other result
Aldrich wins in round 1
Any other result
Lipski wins in round 2
Any other result
Aldrich wins in round 2
Any other result
Lipski wins in round 3
Any other result
Aldrich wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Lipski (scorecards = no action)
Aldrich (scorecards = no action)
Aldrich (scorecards = no action)
Lipski (scorecards = no action)
Lipski wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Aldrich wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Lipski wins by submission in round 1
Any other result
Aldrich wins by submission in round 1
Any other result
Lipski wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Aldrich wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Lipski wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Aldrich wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Lipski wins by submission in round 2
Any other result
Aldrich wins by submission in round 2
Any other result
Lipski wins by submission in round 3
Any other result
Aldrich wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Lipski wins in round 1 or 2
Any other result
Aldrich wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Lipski wins in final round or by decision
Any other result
Aldrich wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
Bruno Gustavo da Silva
Tyson Nam
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight is a draw
Fight is not a draw
Nam wins by TKO/KO
Any other result
Nam wins by submission
Any other result
Silva wins inside distance
Not Silva inside distance
Nam wins inside distance
Not Nam inside distance
Silva wins by decision
Not Silva by decision
Nam wins by decision
Not Nam by decision
Nam wins in round 1
Any other result
Nam wins in round 2
Any other result
Nam wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Nam (scorecards = no action)
Silva (scorecards = no action)
Nam wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Nam wins by submission in round 1
Any other result
Nam wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Nam wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Nam wins by submission in round 2
Any other result
Nam wins by submission in round 3
Any other result
Nam wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Nam wins in final round or by decision
Any other result
Carlston Harris
Jared Gooden
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight is a draw
Fight is not a draw
Harris wins by TKO/KO
Any other result
Gooden wins by TKO/KO
Any other result
Harris wins by submission
Any other result
Gooden wins by submission
Any other result
Harris wins inside distance
Not Harris inside distance
Gooden wins inside distance
Not Gooden inside distance
Harris wins by decision
Not Harris by decision
Gooden wins by decision
Not Gooden by decision
Harris wins in round 1
Any other result
Gooden wins in round 1
Any other result
Harris wins in round 2
Any other result
Gooden wins in round 2
Any other result
Harris wins in round 3
Any other result
Gooden wins in round 3
Any other result
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 1
Fight doesn't end in round 1
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 2
Fight doesn't end in round 2
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Fight ends in round 3
Fight doesn't end in round 3
Harris (scorecards = no action)
Gooden (scorecards = no action)
Gooden (scorecards = no action)
Harris (scorecards = no action)
Harris wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Gooden wins by TKO/KO in round 1
Any other result
Harris wins by submission in round 1
Any other result
Gooden wins by submission in round 1
Any other result
Harris wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Gooden wins by TKO/KO in round 2
Any other result
Harris wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Gooden wins by TKO/KO in round 3
Any other result
Harris wins by submission in round 2
Any other result
Gooden wins by submission in round 2
Any other result
Harris wins by submission in round 3
Any other result
Gooden wins by submission in round 3
Any other result
Either fighter wins by TKO/KO
Any other result
Either fighter wins by submission
Any other result
Harris wins in round 1 or 2
Any other result
Gooden wins in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in round 1 or 2
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Fight ends in final round or goes to decision
Any other result
Harris wins in final round or by decision
Any other result
Gooden wins in final round or by decision
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2
Any other result
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3
Any other result
Fight ends in submission in round 1
Any other result
Fight ends in submission in round 2
Any other result
Fight ends in submission in round 3
Any other result
DraftKingsBetMGMCaesarsBetRiversFanDuelPointsBetUnibetBet365BetWayProps
Merab Dvalishvili+210+200+220+210+220+200+200 108
Petr Yan-275-240-286-255-286-250-250 108
Over 1½ rounds-835-835-649
Under 1½ rounds+450+450+400
Over 2½ rounds-455-455-350
Under 2½ rounds+300+300+240
Over 3½ rounds-315-315-275
Under 3½ rounds+215+215+200
Over 4½ rounds-250-250-250-225
Under 4½ rounds+180+188+180+163
Fight goes to decision-180-205-164-205-190-200
Fight doesn't go to decision+140+150+128+150+145+150
Fight starts round 2-1100
Fight won't start round 2+540
Fight starts round 3-460
Fight won't start round 3+310
Fight starts round 4-290
Fight won't start round 4+205
Fight starts round 5-205
Fight won't start round 5+150
Fight is a draw+5000+6500+4500+5000+4500+8000+5000
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by TKO/KO+1200+1300+1200+1300+1200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Yan wins by TKO/KO+200+250+220+250+240
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by submission+1400+1600+1600+1600+1600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Yan wins by submission+1200+2000+1800+2000+1400
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins inside distance+700+700
Not Dvalishvili inside distancen/a-1587
Yan wins inside distance+220+200
Not Yan inside distancen/a-275
Dvalishvili wins by decision+325+340+330+340+300+300
Not Dvalishvili by decisionn/an/an/an/an/a-450
Yan wins by decision+120+116+135+116+125+110
Not Yan by decisionn/an/an/an/an/a-150
Dvalishvili wins in round 1+2000+2500+2400+2000
Any other resultn/an/an/an/a
Yan wins in round 1+800+850+750+600
Any other resultn/an/an/an/a
Dvalishvili wins in round 2+2800+3100+3400+2800
Any other resultn/an/an/an/a
Yan wins in round 2+1000+1000+1100+900
Any other resultn/an/an/an/a
Dvalishvili wins in round 3+3300+3400+4000+3300
Any other resultn/an/an/an/a
Yan wins in round 3+1100+1300+1400+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Dvalishvili wins in round 4+3500+4000+4500+4000
Any other resultn/an/an/an/a
Yan wins in round 4+1400+1600+2000+1800
Any other resultn/an/an/an/a
Dvalishvili wins in round 5+4000+4200+4500+4000
Any other resultn/an/an/an/a
Yan wins in round 5+1800+2200+2400+2000
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1+540+600+540+500
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+2400
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+750
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+800+750+800+800
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+3400
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+1100
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+1100+1000+1100+1000
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+4000
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1400
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 4+1500+1200+1500+1400
Fight doesn't end in round 4n/an/an/an/a
Fight ends in round 4+4500
Fight doesn't end in round 4n/a
Fight ends in round 4+2000
Fight doesn't end in round 4n/a
Fight ends in round 5+1700+1600+1700+1800
Fight doesn't end in round 5n/an/an/an/a
Fight ends in round 5+4500
Fight doesn't end in round 5n/a
Fight ends in round 5+2400
Fight doesn't end in round 5n/a
Dvalishvili (scorecards = no action)
Yan (scorecards = no action)
Yan (scorecards = no action)
Dvalishvili (scorecards = no action)
Fight ends within 0:01-1:00 of round 1+1600
Any other resultn/a
Dvalishvili has more takedowns-250
Yan has more takedownsn/a
Yan has more takedowns+700
Dvalishvili has more takedownsn/a
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 1+3500+4000+3500+3000+2800
Any other resultn/an/an/an/an/a
Yan wins by TKO/KO in round 1+850+950+850+750+800
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by submission in round 1+4500+4500+5000+4500+3500+3300
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Yan wins by submission in round 1+5500+5500+6000+5500+3500+4000
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 2+5000+5000+5000+3300+3300
Any other resultn/an/an/an/an/a
Yan wins by TKO/KO in round 2+1200+1100+1200+900+1200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 3+6000+5500+6000+5000+4000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Yan wins by TKO/KO in round 3+1500+1500+1500+1200+1600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 4+6000+6500+6000+6000+5000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Yan wins by TKO/KO in round 4+2200+1800+2200+1800+2000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by TKO/KO in round 5+6600+7000+6600+8000+6600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Yan wins by TKO/KO in round 5+2500+2500+2500+2500+2500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by submission in round 2+6000+6000+6500+6000+4000+5000
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Yan wins by submission in round 2+7000+7000+7000+7000+5000+5000
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by submission in round 3+6600+7000+7500+7000+6000+6600
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Yan wins by submission in round 3+8000+8000+9000+8000+6000+6600
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by submission in round 4+7500+7500+8500+7500+8000+8000
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Yan wins by submission in round 4+10000+10000+10000+10000+8000+8000
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Dvalishvili wins by submission in round 5+8000+8000+9500+8000+10000+10000
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Yan wins by submission in round 5+10000+11000+13000+11000+10000+10000
Any other resultn/an/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO+170
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+1000
Any other resultn/a
Dvalishvili wins by TKO/KO via knee+3300
Any other resultn/a
Yan wins by TKO/KO via knee+2500
Any other resultn/a
Dvalishvili wins by TKO/KO via kick+1200
Any other resultn/a
Dvalishvili wins by TKO/KO via punches+1400
Any other resultn/a
Yan wins by TKO/KO via punches+275
Any other resultn/a
Dvalishvili wins by TKO/KO via elbow+2000
Any other resultn/a
Yan wins by TKO/KO via elbow+1600
Any other resultn/a
Dvalishvili wins in round 1 or 2+1600+1600
Any other resultn/an/a
Yan wins in round 1 or 2+430+430
Any other resultn/an/a
Dvalishvili wins in round 3 or 4+2400+2400
Any other resultn/an/a
Yan wins in round 3 or 4+850+850
Any other resultn/an/a
Fight ends in round 1 or 2+325+325
Any other resultn/an/a
Fight ends in round 3 or 4+650+650
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision-275-275
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+310
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+100
Any other resultn/a
Dvalishvili wins in final round or by decision+310
Any other resultn/a
Yan wins in final round or by decision+100
Any other resultn/a
Dvalishvili has more significant strikes in round 1+150
Any other resultn/a
Yan has more significant strikes in round 1-200
Any other resultn/a
Dvalishvili has more significant strikes in round 2+150
Any other resultn/a
Yan has more significant strikes in round 2-200
Any other resultn/a
Dvalishvili has more significant strikes in round 3+150
Any other resultn/a
Yan has more significant strikes in round 3-200
Any other resultn/a
Dvalishvili has more significant strikes in round 4+150
Any other resultn/a
Yan has more significant strikes in round 4-200
Any other resultn/a
Dvalishvili has more significant strikes in round 5+150
Any other resultn/a
Yan has more significant strikes in round 5-200
Any other resultn/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+575+750+575
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+850+950+850
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+1000+1200+1000
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 4+1700+1500+1700
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 5+1900+1900+1900
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+2000+3000+2000
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+2500+3700+2500
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+2800+4300+2800
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 4+5000+5000+5000
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 5+5500+6000+5500
Any other resultn/an/an/a
Alexander Volkov+125+135+123+124+123+130 59
Alexandr Romanov-150-160-155-146-155-160 59
Over 1½ rounds-177-177
Under 1½ rounds+132+132
Over 2½ rounds+130+142+130
Under 2½ rounds-175-182-175
Fight goes to decision+180+175+192+175+180
Fight doesn't go to decision-240-240-260-240-230
Fight starts round 2-215
Fight won't start round 2+152
Fight starts round 3+106
Fight won't start round 3-144
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+6500
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/a
Volkov wins by TKO/KO+300+320+310+320
Any other resultn/an/an/an/a
Romanov wins by TKO/KO+300+375+420+375
Any other resultn/an/an/an/a
Volkov wins by submission+2000+1600+1800+1600
Any other resultn/an/an/an/a
Romanov wins by submission+250+280+240+280
Any other resultn/an/an/an/a
Volkov wins inside distance+260
Not Volkov inside distancen/a
Romanov wins inside distance+115
Not Romanov inside distancen/a
Volkov wins by decision+400+400+420+400+400
Not Volkov by decisionn/an/an/an/an/a
Romanov wins by decision+500+460+460+460+425
Not Romanov by decisionn/an/an/an/an/a
Volkov wins in round 1+550+600+650
Any other resultn/an/an/a
Romanov wins in round 1+250+280+300
Any other resultn/an/an/a
Volkov wins in round 2+850+1000+950
Any other resultn/an/an/a
Romanov wins in round 2+500+550+550
Any other resultn/an/an/a
Volkov wins in round 3+1300+1500+1500
Any other resultn/an/an/a
Romanov wins in round 3+1000+1000+1000
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1+165+150+165
Fight doesn't end in round 1n/an/an/a
Fight ends in round 1+650
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+300
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+310+330+310
Fight doesn't end in round 2n/an/an/a
Fight ends in round 2+950
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+550
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+600+600+600
Fight doesn't end in round 3n/an/an/a
Fight ends in round 3+1500
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1000
Fight doesn't end in round 3n/a
Volkov (scorecards = no action)
Romanov (scorecards = no action)
Romanov (scorecards = no action)
Volkov (scorecards = no action)
Volkov wins by TKO/KO in round 1+750+700+750+750
Any other resultn/an/an/an/a
Romanov wins by TKO/KO in round 1+800+850+800+900
Any other resultn/an/an/an/a
Volkov wins by submission in round 1+3300+3500+3700+3500+4000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Romanov wins by submission in round 1+475+600+500+600+600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Volkov wins by TKO/KO in round 2+1100+1200+1100+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Romanov wins by TKO/KO in round 2+1300+1500+1300+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Volkov wins by TKO/KO in round 3+1700+1700+1700+1600
Any other resultn/an/an/an/a
Romanov wins by TKO/KO in round 3+2200+2600+2200+1800
Any other resultn/an/an/an/a
Volkov wins by submission in round 2+5000+4500+5000+4500+5000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Romanov wins by submission in round 2+850+1000+950+1000+850
Any other resultn/an/an/an/an/a
Volkov wins by submission in round 3+6600+6600+5000+6600+8000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Romanov wins by submission in round 3+1600+1700+1700+1700+1200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO+135
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+200
Any other resultn/a
Volkov wins in round 1 or 2+350+350+350
Any other resultn/an/an/a
Romanov wins in round 1 or 2+163+145+163
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2-141-141
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision-103-103
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+295
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+285
Any other resultn/a
Volkov wins in final round or by decision+310+295
Any other resultn/an/a
Romanov wins in final round or by decision+290+285
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+300+350+300
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+540+650+540
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+900+1100+900
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+450+450+450
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+700+800+700
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+1150+1500+1150
Any other resultn/an/an/a
Alexander Romanov-163 21
Alexander Volkov+130 21
Over 1½ rounds-175
Under 1½ rounds+130
Over 2½ rounds+125
Under 2½ rounds-163
Fight goes to decision+163
Fight doesn't go to decision-225
Fight is a draw+6600
Fight is not a drawn/a
Romanov wins by TKO/KO+300
Any other resultn/a
Volkov wins by TKO/KO+300
Any other resultn/a
Romanov wins by submission+250
Any other resultn/a
Volkov wins by submission+1800
Any other resultn/a
Romanov wins inside distance+110
Not Romanov inside distance-150
Volkov wins inside distance+275
Not Volkov inside distance-400
Romanov wins by decision+400
Not Romanov by decision-649
Volkov wins by decision+400
Not Volkov by decision-649
Romanov wins in round 1+275
Any other resultn/a
Volkov wins in round 1+600
Any other resultn/a
Romanov wins in round 2+500
Any other resultn/a
Volkov wins in round 2+1000
Any other resultn/a
Romanov wins in round 3+900
Any other resultn/a
Volkov wins in round 3+1400
Any other resultn/a
Fight ends in round 1+150
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+333
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+600
Fight doesn't end in round 3n/a
Nikita Krylov-165-170-165-168-165-170-175 59
Ryan Spann+140+140+132+142+132+140+140 59
Over 1½ rounds+140+130+140+130
Under 1½ rounds-186-166-186-175
Over 2½ rounds+280+280+240
Under 2½ rounds-420-420-350
Fight goes to decision+350+350+410+350+365+300
Fight doesn't go to decision-500-560-1250-560-526-450
Fight starts round 2-182
Fight won't start round 2+106
Fight starts round 3+132
Fight won't start round 3-240
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+6500+6600
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Krylov wins by TKO/KO+250+290+260+290+275
Any other resultn/an/an/an/an/a
Spann wins by TKO/KO+325+335+360+335+300
Any other resultn/an/an/an/an/a
Krylov wins by submission+200+260+280+260+250
Any other resultn/an/an/an/an/a
Spann wins by submission+500+525+460+525+500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Krylov wins inside distance-115-110
Not Krylov inside distancen/a-120
Spann wins inside distance+180+163
Not Spann inside distancen/a-225
Krylov wins by decision+550+650+600+650+600+500
Not Krylov by decisionn/an/an/an/an/a-1000
Spann wins by decision+900+1100+1100+1100+1000+900
Not Spann by decisionn/an/an/an/an/a-3333
Krylov wins in round 1+220+220+225+200
Any other resultn/an/an/an/a
Spann wins in round 1+380+430+375+400
Any other resultn/an/an/an/a
Krylov wins in round 2+500+550+525+500
Any other resultn/an/an/an/a
Spann wins in round 2+700+850+750+700
Any other resultn/an/an/an/a
Krylov wins in round 3+1000+1200+1200+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Spann wins in round 3+1300+1500+1400+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1-107+100-107+110
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+225
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+375
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+275+290+275+275
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+525
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+750
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+650+650+650+700
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+1200
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1400
Fight doesn't end in round 3n/a
Krylov (scorecards = no action)
Spann (scorecards = no action)
Spann (scorecards = no action)
Krylov (scorecards = no action)
Krylov wins by TKO/KO in round 1+550+500+550+450
Any other resultn/an/an/an/a
Spann wins by TKO/KO in round 1+650+800+650+600
Any other resultn/an/an/an/a
Krylov wins by submission in round 1+480+500+550+500+450
Any other resultn/an/an/an/an/a
Spann wins by submission in round 1+1000+1000+1000+1000+1000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Krylov wins by TKO/KO in round 2+1100+1100+1100+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Spann wins by TKO/KO in round 2+1200+1500+1200+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Krylov wins by TKO/KO in round 3+2200+2300+2200+2500
Any other resultn/an/an/an/a
Spann wins by TKO/KO in round 3+2200+2600+2200+3000
Any other resultn/an/an/an/a
Krylov wins by submission in round 2+1000+1050+1200+1050+1000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Spann wins by submission in round 2+1800+1800+1800+1800+2000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Krylov wins by submission in round 3+1800+2200+2500+2200+2500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Spann wins by submission in round 3+3000+3000+3100+3000+5000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO+105
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+135
Any other resultn/a
Krylov wins in round 1 or 2+118+115+118
Any other resultn/an/an/a
Spann wins in round 1 or 2+215+240+215
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2-305-305
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+195+195
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+400
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+600
Any other resultn/a
Krylov wins in final round or by decision+380+400
Any other resultn/an/a
Spann wins in final round or by decision+700+600
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+225+270+225
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+525+600+525
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+1100+1200+1100
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+265+320+265
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+575+700+575
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+1300+1400+1300
Any other resultn/an/an/a
Jonathan Martinez+180+210+195+198+195+200+200 59
Said Nurmagomedov-225-260-250-240-250-250-250 59
Over 1½ rounds-315-315-275
Under 1½ rounds+215+215+200
Over 2½ rounds-180-182-180-163
Under 2½ rounds+133+142+133+120
Fight goes to decision-150-150-134-150-150-150
Fight doesn't go to decision+120+112+102+112+110+110
Fight starts round 2-480
Fight won't start round 2+310
Fight starts round 3-200
Fight won't start round 3+142
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+8000+5000
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Martinez wins by TKO/KO+700+700+700+700+600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by TKO/KO+350+370+420+370+350
Any other resultn/an/an/an/an/a
Martinez wins by submission+1800+2200+1800+2200+2000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by submission+450+525+420+525+450
Any other resultn/an/an/an/an/a
Martinez wins inside distance+550+450
Not Martinez inside distancen/a-800
Nurmagomedov wins inside distance+190+200
Not Nurmagomedov inside distancen/a-275
Martinez wins by decision+375+360+340+360+400+350
Not Martinez by decisionn/an/an/an/an/a-549
Nurmagomedov wins by decision+150+150+165+150+135+140
Not Nurmagomedov by decisionn/an/an/an/an/a-188
Martinez wins in round 1+1300+1300+1400+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Nurmagomedov wins in round 1+420+450+450+400
Any other resultn/an/an/an/a
Martinez wins in round 2+1600+1600+1700+1600
Any other resultn/an/an/an/a
Nurmagomedov wins in round 2+700+700+700+700
Any other resultn/an/an/an/a
Martinez wins in round 3+2000+2300+2500+2000
Any other resultn/an/an/an/a
Nurmagomedov wins in round 3+1000+1300+1300+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1+310+300+310+300
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+1400
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+450
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+475+470+475+500
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+1700
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+700
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+850+800+850+800
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+2500
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1300
Fight doesn't end in round 3n/a
Martinez (scorecards = no action)
Nurmagomedov (scorecards = no action)
Nurmagomedov (scorecards = no action)
Martinez (scorecards = no action)
Martinez wins by TKO/KO in round 1+1700+1700+1700+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by TKO/KO in round 1+800+950+800+750
Any other resultn/an/an/an/a
Martinez wins by submission in round 1+5000+5000+4200+5000+3500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by submission in round 1+1000+1100+950+1100+1100
Any other resultn/an/an/an/an/a
Martinez wins by TKO/KO in round 2+2000+2100+2000+2000
Any other resultn/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by TKO/KO in round 2+1200+1400+1200+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Martinez wins by TKO/KO in round 3+2900+3000+2900+3000
Any other resultn/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by TKO/KO in round 3+2000+2500+2000+1600
Any other resultn/an/an/an/a
Martinez wins by submission in round 2+6000+6000+5000+6000+5000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by submission in round 2+1500+1700+1400+1700+1600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Martinez wins by submission in round 3+8000+7500+5000+7500+8000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Nurmagomedov wins by submission in round 3+2800+2800+2500+2800+2500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO+240
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+340
Any other resultn/a
Martinez wins in round 1 or 2+800+700+800
Any other resultn/an/an/a
Nurmagomedov wins in round 1 or 2+240+230+240
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2+155+155
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision-240-240
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+300
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+116
Any other resultn/a
Martinez wins in final round or by decision+280+300
Any other resultn/an/a
Nurmagomedov wins in final round or by decision+125+116
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+460+600+460
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+650+850+650
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+1050+1400+1050
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+800+800+800
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+1100+1100+1100
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+1900+2000+1900
Any other resultn/an/an/a
Guido Cannetti+650+650+650+750+650+600+600 59
Mario Bautista-1100-1000-1000-1200-1000-1000-1000 59
Over 1½ rounds+150+134+150+150
Under 1½ rounds-205-172-205-200
Over 2½ rounds+285+285+275
Under 2½ rounds-435-435-400
Fight goes to decision+350+330+390+330+365+300
Fight doesn't go to decision-500-530-600-530-526-450
Fight starts round 2-104
Fight won't start round 2-128
Fight starts round 3+230
Fight won't start round 3-330
Fight is a draw+5000+6600+4500+5000+4500+8000+6600
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Cannetti wins by TKO/KO+1400+1400+1400+1400+1400
Any other resultn/an/an/an/an/a
Bautista wins by TKO/KO+175+255+230+255+210
Any other resultn/an/an/an/an/a
Cannetti wins by submission+1800+1800+2000+1800+1400
Any other resultn/an/an/an/an/a
Bautista wins by submission-115-107-105-107-110
Any other resultn/an/an/an/an/a
Cannetti wins inside distance+800+700
Not Cannetti inside distancen/a-1587
Bautista wins inside distance-326-275
Not Bautista inside distancen/a+200
Cannetti wins by decision+1800+2200+1900+2200+2200+1200
Not Cannetti by decisionn/an/an/an/an/a-10000
Bautista wins by decision+350+450+470+450+375+400
Not Bautista by decisionn/an/an/an/an/a-649
Cannetti wins in round 1+1800+1800+1800+1600
Any other resultn/an/an/an/a
Bautista wins in round 1-130-120-110-105
Any other resultn/an/an/an/a
Cannetti wins in round 2+2500+3100+2500+2000
Any other resultn/an/an/an/a
Bautista wins in round 2+360+410+380+350
Any other resultn/an/an/an/a
Cannetti wins in round 3+3500+4100+3500+2800
Any other resultn/an/an/an/a
Bautista wins in round 3+900+1000+1100+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1-132-145-132-120
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+1800
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1-110
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+330+350+330+300
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+2500
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+380
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+900+850+900+800
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+3500
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1100
Fight doesn't end in round 3n/a
Cannetti (scorecards = no action)
Bautista (scorecards = no action)
Bautista (scorecards = no action)
Cannetti (scorecards = no action)
Cannetti wins by TKO/KO in round 1+2800+2900+2800+2200
Any other resultn/an/an/an/a
Bautista wins by TKO/KO in round 1+425+390+425+325
Any other resultn/an/an/an/a
Cannetti wins by submission in round 1-118+4000+4000+4000+5000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Bautista wins by submission in round 1-118+190+185+190+200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Cannetti wins by TKO/KO in round 2+4000+4900+4000+3500
Any other resultn/an/an/an/a
Bautista wins by TKO/KO in round 2+1150+1200+1150+900
Any other resultn/an/an/an/a
Cannetti wins by TKO/KO in round 3+5500+5000+5500+6000
Any other resultn/an/an/an/a
Bautista wins by TKO/KO in round 3+2800+2800+2800+2500
Any other resultn/an/an/an/a
Cannetti wins by submission in round 2-118+5000+5000+5000+8000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Bautista wins by submission in round 2-118+600+700+600+600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Cannetti wins by submission in round 3-118+7000+5000+7000+10000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Bautista wins by submission in round 3-118+1700+1600+1700+1800
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO+190
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission-120
Any other resultn/a
Cannetti wins in round 1 or 2+1150+1200+1150
Any other resultn/an/an/a
Bautista wins in round 1 or 2-265-250-265
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2-345-345
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+220+220
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+1500
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+295
Any other resultn/a
Cannetti wins in final round or by decision+1500+1500
Any other resultn/an/a
Bautista wins in final round or by decision+290+295
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+310+330+310
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+850+1000+850
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+2000+2100+2000
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+150+170+150
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+525+650+525
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+1400+1500+1400
Any other resultn/an/an/a
Austin Lingo 8
Ricardo Ramos 8
Over 1½ rounds
Under 1½ rounds
Over 2½ rounds
Under 2½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Fight is a draw
Fight is not a draw
Lingo wins inside distance
Not Lingo inside distance
Ramos wins inside distance
Not Ramos inside distance
Lingo wins by decision
Not Lingo by decision
Ramos wins by decision
Not Ramos by decision
Anton Turkalj-105-105-107+102-107-110-105 59
Vitor Petrino-115-115-117-120-117-110-120 59
Over 1½ rounds-155-155-175
Under 1½ rounds+117+117+130
Over 2½ rounds+135+112+135+120
Under 2½ rounds-180-142-180-163
Fight goes to decision+160+165+166+165+150+140
Fight doesn't go to decision-210-225-215-225-200-188
Fight starts round 2-260
Fight won't start round 2+184
Fight starts round 3-106
Fight won't start round 3-126
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+6500+6600
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Turkalj wins by TKO/KO+300+375+420+375+350
Any other resultn/an/an/an/an/a
Petrino wins by TKO/KO+175+170+170+170+188
Any other resultn/an/an/an/an/a
Turkalj wins by submission+550+700+550+700+600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Petrino wins by submission+1400+1600+1800+1600+1600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Turkalj wins inside distance+230+240
Not Turkalj inside distancen/a-350
Petrino wins inside distance+150+150
Not Petrino inside distancen/a-200
Turkalj wins by decision+300+335+320+335+280+300
Not Turkalj by decisionn/an/an/an/an/a-450
Petrino wins by decision+350+525+500+525+500+350
Not Petrino by decisionn/an/an/an/an/a-549
Turkalj wins in round 1+460+550+575+550
Any other resultn/an/an/an/a
Petrino wins in round 1+360+380+360+350
Any other resultn/an/an/an/a
Turkalj wins in round 2+700+750+800+700
Any other resultn/an/an/an/a
Petrino wins in round 2+650+650+650+650
Any other resultn/an/an/an/a
Turkalj wins in round 3+1200+1300+1200+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Petrino wins in round 3+1100+1300+1200+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1+175+180+175+175
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+575
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+360
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+320+320+320+350
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+800
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+650
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+600+650+600+600
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+1200
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1200
Fight doesn't end in round 3n/a
Turkalj (scorecards = no action)
Petrino (scorecards = no action)
Petrino (scorecards = no action)
Turkalj (scorecards = no action)
Turkalj wins by TKO/KO in round 1+900+1000+900+1100
Any other resultn/an/an/an/a
Petrino wins by TKO/KO in round 1+400+430+400+400
Any other resultn/an/an/an/a
Turkalj wins by submission in round 1+1400+1600+1300+1600+1800
Any other resultn/an/an/an/an/a
Petrino wins by submission in round 1+3300+3300+3800+3300+2500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Turkalj wins by TKO/KO in round 2+1200+1300+1200+1100
Any other resultn/an/an/an/a
Petrino wins by TKO/KO in round 2+700+750+700+700
Any other resultn/an/an/an/a
Turkalj wins by TKO/KO in round 3+1800+2200+1800+1800
Any other resultn/an/an/an/a
Petrino wins by TKO/KO in round 3+1300+1400+1300+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Turkalj wins by submission in round 2+2200+2200+1700+2200+1800
Any other resultn/an/an/an/an/a
Petrino wins by submission in round 2+4500+5000+5000+5000+4000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Turkalj wins by submission in round 3+3000+3000+2900+3000+3000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Petrino wins by submission in round 3+5500+7000+5000+7000+6500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO-125
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+460
Any other resultn/a
Turkalj wins in round 1 or 2+300+280+300
Any other resultn/an/an/a
Petrino wins in round 1 or 2+190+200+190
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2-136-136
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision-108-108
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+235
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+340
Any other resultn/a
Turkalj wins in final round or by decision+230+235
Any other resultn/an/a
Petrino wins in final round or by decision+340+340
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+210+260+210
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+370+460+370
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+700+850+700
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+950+1000+950
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+1300+1400+1300
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+2200+2400+2200
Any other resultn/an/an/a
Karl Williams-250-260-250-260-250-250-225 59
Rukasz Brzeski+200+210+195+215+195+200+175 59
Over 1½ rounds-250-250-250
Under 1½ rounds+180+180+180
Over 2½ rounds-129-118-129-120
Under 2½ rounds-104-108-104-110
Fight goes to decision+105-106+112-106-105-110
Fight doesn't go to decision-135-125-144-125-135-120
Fight starts round 2-350
Fight won't start round 2+235
Fight starts round 3-134
Fight won't start round 3+100
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+6500+5000
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Williams wins by TKO/KO+200+215+195+215+188
Any other resultn/an/an/an/an/a
Brzeski wins by TKO/KO+400+500+460+500+450
Any other resultn/an/an/an/an/a
Williams wins by submission+1400+1400+1300+1400+1400
Any other resultn/an/an/an/an/a
Brzeski wins by submission+1400+1400+1400+1400+1200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Williams wins inside distance+160+163
Not Williams inside distancen/a-225
Brzeski wins inside distance+325+300
Not Brzeski inside distancen/a-450
Williams wins by decision+175+163+180+163+170+175
Not Williams by decisionn/an/an/an/an/a-250
Brzeski wins by decision+425+575+550+575+600+450
Not Brzeski by decisionn/an/an/an/an/a-800
Williams wins in round 1+400+420+450+400
Any other resultn/an/an/an/a
Brzeski wins in round 1+650+750+800+700
Any other resultn/an/an/an/a
Williams wins in round 2+650+600+700+700
Any other resultn/an/an/an/a
Brzeski wins in round 2+1000+1200+1200+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Williams wins in round 3+1000+1200+1150+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Brzeski wins in round 3+1800+1900+2000+1800
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1+240+230+240+225
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+450
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+800
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+400+370+400+450
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+700
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+1200
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+750+700+750+800
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+1150
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+2000
Fight doesn't end in round 3n/a
Williams (scorecards = no action)
Brzeski (scorecards = no action)
Brzeski (scorecards = no action)
Williams (scorecards = no action)
Williams wins by TKO/KO in round 1+525+500+525+450
Any other resultn/an/an/an/a
Brzeski wins by TKO/KO in round 1+1050+1000+1050+850
Any other resultn/an/an/an/a
Williams wins by submission in round 1+2500+2900+3000+2900+2200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Brzeski wins by submission in round 1+2600+2800+3000+2800+2500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Williams wins by TKO/KO in round 2+800+700+800+700
Any other resultn/an/an/an/a
Brzeski wins by TKO/KO in round 2+1600+1600+1600+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Williams wins by TKO/KO in round 3+1300+1400+1300+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Brzeski wins by TKO/KO in round 3+2500+2400+2500+2500
Any other resultn/an/an/an/a
Williams wins by submission in round 2+3300+4000+3800+4000+3500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Brzeski wins by submission in round 2+3300+4000+4400+4000+4000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Williams wins by submission in round 3+5000+5500+5000+5500+6000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Brzeski wins by submission in round 3+5500+6000+5000+6000+6500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO-105
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+800
Any other resultn/a
Williams wins in round 1 or 2+230+200+230
Any other resultn/an/an/a
Brzeski wins in round 1 or 2+460+440+460
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2+117+117
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision-175-175
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+120
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+440
Any other resultn/a
Williams wins in final round or by decision+130+120
Any other resultn/an/a
Brzeski wins in final round or by decision+450+440
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+260+300+260
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+410+470+410
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+750+900+750
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+1500+1600+1500
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+2200+2300+2200
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+3300+3700+3300
Any other resultn/an/an/a
Josh Fremd+180+200+170+205+170+180+180 59
Sedriques Dumas-225-240-220-250-220-220-225 59
Over 1½ rounds-115-128-115-120
Under 1½ rounds-115+102-115-110
Over 2½ rounds+185+185+163
Under 2½ rounds-265-265-225
Fight goes to decision+220+220+270+220+275+200
Fight doesn't go to decision-300-315-380-315-370-275
Fight starts round 2-180
Fight won't start round 2+130
Fight starts round 3+150
Fight won't start round 3-205
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+6500+6600
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Fremd wins by TKO/KO+375+450+420+450+300
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dumas wins by TKO/KO+175+205+220+205+200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Fremd wins by submission+1200+1200+1000+1200+1200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dumas wins by submission+250+300+260+300+300
Any other resultn/an/an/an/an/a
Fremd wins inside distance+275+240
Not Fremd inside distancen/a-350
Dumas wins inside distance-125-120
Not Dumas inside distancen/a-110
Fremd wins by decision+600+540+550+540+650+450
Not Fremd by decisionn/an/an/an/an/a-800
Dumas wins by decision+500+550+550+550+500+450
Not Dumas by decisionn/an/an/an/an/a-800
Fremd wins in round 1+500+750+700+600
Any other resultn/an/an/an/a
Dumas wins in round 1+220+200+180+200
Any other resultn/an/an/an/a
Fremd wins in round 2+850+1000+1150+900
Any other resultn/an/an/an/a
Dumas wins in round 2+550+430+540+500
Any other resultn/an/an/an/a
Fremd wins in round 3+1200+1600+1900+1600
Any other resultn/an/an/an/a
Dumas wins in round 3+800+1100+1150+800
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1+110+125+110+125
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+700
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+180
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+340+260+340+350
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+1150
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+540
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+750+650+750+600
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+1900
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1150
Fight doesn't end in round 3n/a
Fremd (scorecards = no action)
Dumas (scorecards = no action)
Dumas (scorecards = no action)
Fremd (scorecards = no action)
Fremd wins by TKO/KO in round 1+950+1000+950+800
Any other resultn/an/an/an/a
Dumas wins by TKO/KO in round 1+380+470+380+400
Any other resultn/an/an/an/a
Fremd wins by submission in round 1+1800+2500+2600+2500+1800
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dumas wins by submission in round 1+550+525+500+525+600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Fremd wins by TKO/KO in round 2+1500+1400+1500+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Dumas wins by TKO/KO in round 2+950+850+950+750
Any other resultn/an/an/an/a
Fremd wins by TKO/KO in round 3+2400+2200+2400+3000
Any other resultn/an/an/an/a
Dumas wins by TKO/KO in round 3+2000+2100+2000+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Fremd wins by submission in round 2+3300+3500+3100+3500+3000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dumas wins by submission in round 2+1100+1300+950+1300+1100
Any other resultn/an/an/an/an/a
Fremd wins by submission in round 3+5000+5500+4800+5500+6000
Any other resultn/an/an/an/an/a
Dumas wins by submission in round 3+2200+2500+2300+2500+2200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO+105
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+185
Any other resultn/a
Fremd wins in round 1 or 2+410+400+410
Any other resultn/an/an/a
Dumas wins in round 1 or 2+100-105+100
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2-210-210
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+140+140
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+400
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+350
Any other resultn/a
Fremd wins in final round or by decision+410+400
Any other resultn/an/a
Dumas wins in final round or by decision+360+350
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+210+290+210
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+480+500+480
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+1050+1100+1050
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+370+430+370
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+900+750+900
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+1800+1600+1800
Any other resultn/an/an/a
Davey Grant-145-150-139-136-139-138-138 59
Raphael Assuncao+120+125+112+116+112+110+110 59
Over 1½ rounds-385-385-350
Under 1½ rounds+260+260+240
Over 2½ rounds-190-196-190-188
Under 2½ rounds+140+152+140+140
Fight goes to decision-145-155-144-155-155-163
Fight doesn't go to decision+115+117+114+117+115+120
Fight starts round 2-550
Fight won't start round 2+350
Fight starts round 3-215
Fight won't start round 3+162
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+6500+5000
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Grant wins by TKO/KO+250+320+310+320+250
Any other resultn/an/an/an/an/a
Assuncao wins by TKO/KO+1200+1200+1200+1200+1200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Grant wins by submission+700+800+950+800+800
Any other resultn/an/an/an/an/a
Assuncao wins by submission+900+850+700+850+900
Any other resultn/an/an/an/an/a
Grant wins inside distance+200+200
Not Grant inside distancen/a-275
Assuncao wins inside distance+550+500
Not Assuncao inside distancen/a-1000
Grant wins by decision+225+255+260+255+250+240
Not Grant by decisionn/an/an/an/an/a-350
Assuncao wins by decision+175+190+195+190+190+175
Not Assuncao by decisionn/an/an/an/an/a-250
Grant wins in round 1+400+500+480+400
Any other resultn/an/an/an/a
Assuncao wins in round 1+1100+1200+1300+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Grant wins in round 2+650+750+800+700
Any other resultn/an/an/an/a
Assuncao wins in round 2+1600+1600+1600+1600
Any other resultn/an/an/an/a
Grant wins in round 3+1100+1300+1300+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Assuncao wins in round 3+2200+2200+2200+2200
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1+310+340+310+300
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+480
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+1300
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+500+500+500+500
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+800
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+1600
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+850+800+850+800
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+1300
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+2200
Fight doesn't end in round 3n/a
Grant (scorecards = no action)
Assuncao (scorecards = no action)
Assuncao (scorecards = no action)
Grant (scorecards = no action)
Grant wins by TKO/KO in round 1+700+700+700+650
Any other resultn/an/an/an/a
Assuncao wins by TKO/KO in round 1+2800+3100+2800+2500
Any other resultn/an/an/an/a
Grant wins by submission in round 1+1500+1700+2100+1700+1400
Any other resultn/an/an/an/an/a
Assuncao wins by submission in round 1+1800+2000+1800+2000+1600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Grant wins by TKO/KO in round 2+1150+1000+1150+900
Any other resultn/an/an/an/a
Assuncao wins by TKO/KO in round 2+3500+4000+3500+3300
Any other resultn/an/an/an/a
Grant wins by TKO/KO in round 3+1700+1700+1700+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Assuncao wins by TKO/KO in round 3+4500+5000+4500+5000
Any other resultn/an/an/an/a
Grant wins by submission in round 2+2200+2500+2900+2500+2200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Assuncao wins by submission in round 2+2400+2500+2500+2500+2200
Any other resultn/an/an/an/an/a
Grant wins by submission in round 3+3300+3500+4400+3500+3300
Any other resultn/an/an/an/an/a
Assuncao wins by submission in round 3+3300+3300+3100+3300+3500
Any other resultn/an/an/an/an/a
Either fighter wins by TKO/KO+230
Any other resultn/a
Either fighter wins by submission+420
Any other resultn/a
Grant wins in round 1 or 2+270+270+270
Any other resultn/an/an/a
Assuncao wins in round 1 or 2+700+700+700
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in round 1 or 2+165+165
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision-250-250
Any other resultn/an/a
Fight ends in final round or goes to decision+188
Any other resultn/a
Fight ends in final round or goes to decision+163
Any other resultn/a
Grant wins in final round or by decision+190+188
Any other resultn/an/a
Assuncao wins in final round or by decision+160+163
Any other resultn/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 1+475+600+475
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 2+750+800+750
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in TKO/KO/DQ in round 3+1050+1300+1050
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 1+800+1000+800
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 2+1100+1400+1100
Any other resultn/an/an/a
Fight ends in submission in round 3+1500+2000+1500
Any other resultn/an/an/a
Tony Gravely+120+130+120+120+120+125+120 59
Victor Henry-145-155-150-142-150-150-150 59
Over 1½ rounds-335-335-350
Under 1½ rounds+230+230+240
Over 2½ rounds-186-174-186-188
Under 2½ rounds+140+136+140+140
Fight goes to decision-130-155-142-155-155-163
Fight doesn't go to decision+100+117+114+117+115+120
Fight starts round 2-480
Fight won't start round 2+330
Fight starts round 3-215
Fight won't start round 3+160
Fight is a draw+5000+6000+4500+5000+4500+6500+5000
Fight is not a drawn/an/an/an/an/an/an/a
Gravely wins by TKO/KO+450+525+550+525+450
Any other resultn/an/an/an/an/a
Henry wins by TKO/KO+500+600+600+600+550
Any other resultn/an/an/an/an/a
Gravely wins by submission+1600+1900+2000+1900+1600
Any other resultn/an/an/an/an/a
Henry wins by submission+450+480+430+480+450
Any other resultn/an/an/an/an/a
Gravely wins inside distance+375+350
Not Gravely inside distancen/a-549
Henry wins inside distance+250+240
Not Henry inside distancen/a-350
Gravely wins by decision+225+245+240+245+260+240
Not Gravely by decisionn/an/an/an/an/a-350
Henry wins by decision+175+200+200+200+190+163
Not Henry by decisionn/an/an/an/an/a-225
Gravely wins in round 1+1000+1000+1000+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Henry wins in round 1+500+500+550+500
Any other resultn/an/an/an/a
Gravely wins in round 2+1300+1400+1300+1200
Any other resultn/an/an/an/a
Henry wins in round 2+800+900+850+900
Any other resultn/an/an/an/a
Gravely wins in round 3+1800+2000+1900+1800
Any other resultn/an/an/an/a
Henry wins in round 3+1300+1400+1500+1400
Any other resultn/an/an/an/a
Fight ends in round 1+310+320+310+300
Fight doesn't end in round 1n/an/an/an/a
Fight ends in round 1+1000
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 1+550
Fight doesn't end in round 1n/a
Fight ends in round 2+480+500+480+500
Fight doesn't end in round 2n/an/an/an/a
Fight ends in round 2+1300
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 2+850
Fight doesn't end in round 2n/a
Fight ends in round 3+850+800+850+800
Fight doesn't end in round 3n/an/an/an/a
Fight ends in round 3+1900
Fight doesn't end in round 3n/a
Fight ends in round 3+1500
Fight doesn't end in round 3n/a
Gravely (scorecards = no action)
Henry (scorecards = no action)
Henry (scorecards = no action)
Gravely (scorecards = no action)
Gravely wins by TKO/KO in round 1+1200+1300+1200+1000
Any other resultn/an/an/an/a
Henry wins by TKO/KO in round 1+1300+1300+1300+900